HİZMETLERİMİZ

Mevcut ve alternatif pazarların potansiyel tespiti, pazarlardaki tehdit ve fırsatlar, pazar büyüklükleri bilimsel yöntem ve analizlerle araştırılıp fizibilite raporları şeklinde raporlanmaktadır. Raporlamalarda kalitatif ve kantitatif veriler, istatistiksel yöntemlerle harmanlanarak sonuç odaklı anlaşılır net bir dille sunulmaktadır. Pazar araştırmaları yapılırken araştırılan ürün yahut pazarın özelliğine bağlı olarak potansiyel müşterilerle yapılandırılmış anketler uygulanmaktadır.

Seçmen davranış ve kararları bilimsel araştırma teknikleri ile incelenmekte ve raporlanmaktadır. Seçmen davranışlarının oluşmasına neden olan öncül faktörler ve sosyal değişim dinamikleri Management Time yaklaşımı ele alınmakta ve sosyal indikatörlerin mevcut verilerle sentezi sonrası daha isabetli sonuçlar elde edilmektedir. Deneklerin, sosyal ve siyasal araştırmaların en önemli handikaplarından olan sosyal açıdan kabul edilebilir cevap tuzağına düşmemesi için özel filitrasyon teknikleri oluşturulmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kurumları ve yarı kamu kurumlarının anlamak, araştırmak istedikleri sosyal sorunlar ve toplumsal yönelimler bilimsel araştırma yöntemleri kullanılarak araştırılmakta sosyal bilimler alanındaki yetkin akademisyenlerimiz tarafından ve istatistiksel bilgiler eşliğinde raporlanmaktadır.
Memnun müşteriler kurumların varlıklarının garantisidir. Bu gerçeği biliriz ama müşteriler daha kapsamlı ifadesi ile kurumlarımızdan mal ve hizmet alanlar ürün ve hizmetlerimizden memnun mu? Müşteri memnuniyetini sağlamayan kurumlar zifiri karanlıkta fenersiz dolaşan yolculara benzerler. Bu nedenle kurumlarımız için Management Time yaklaşımı ve bilimsel araştırma teknikleri ile düzenli müşteri memnuniyeti araştırmaları yapıp istatiksel rakamları anlamlı değerlere dönüştürüp hizmetinize sunuyoruz.
Yeni ürünler, yeni markalar, yeni işletmeler, yeni iş modelleri için sağlıklı bilgiler elde edebilmek için müşteri segmentasyon analizleri karar vericiler için yol gösterici olmaktadır. Mevcut yahut alternatif pazarların potansiyel müşterileri, bu müşterilerin mevcut yahut tasarımlanan markaya uyuşumu bilimsel istatistiki yöntem ve analizlerle belirlenmektedir.
Gelişime açık bireylerin kendi istekleri müracatı yahut kurumların çalışanlarında tespit ettikleri eğitim ihtiyaçları doğrultusunda, çalışanlarını yönlendirmeleri sonucu katılım sağladıkları eğitim-gelişim programlarıdır. Katılımcılara eğitim sonrası katılım ve başarı sertifikaları verilmektedir.
Kamu, yarı kamu yahut özel mülkiyetli kurumlar için geliştirilen ve kurumların tercih ettikleri mekanlarda verilen eğitim programları paketleri yapılmaktadır. Program sonunda katılımcılara katılım ve başarı sertifikaları verilmektedir.
Kurumlarda gerçekleştirdiğimiz eğitim ihtiyaç analizlerine uygun kurumlara özel, kurumların insan kaynağını merkeze alarak gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarımızdır. Program sonrasında katılımcılara katılım ve başarı sertifikaları verilmektedir.
Vizyon ve misyondan hareketle, firmalara içinde bulundukları çevreyi de ciddi anlamda dikkate alan entegre ve ölçülebilir stratejiler belirlenmektedir.
Re-organizasyon ülkemizde sıklıkla gündeme gelen bir konu değildir; lakin bazı mevcut organizasyon yapıları stratejilerin gerçekleştirilmesi noktasında önemli ve sinsi bir bariyer konumuna gelebilmektedir. TRP, organizasyon ile ilgili bir sorun görmesi durumunda bunu firma ile paylaşmakta ve re-organizasyon desteği de sağlamaktadır.
TRP, yukarıda bahsi geçen vizyon, misyon ve strateji belirleme hizmetlerini ağırlıklı olarak çalıştaylarda çok özel metodlarla gerçekleştirmekte; bu konudaki mevcut know-how’ı firmaların olası ve müşterek çalışma gerektiren diğer sorunlarını çözmek için de kullanabilmektedir.
TRP, yukarıda bahsi geçen vizyon, misyon ve strateji belirleme hizmetlerini ağırlıklı olarak çalıştaylarda çok özel metodlarla gerçekleştirmekte; bu konudaki mevcut know-how’ı firmaların olası ve müşterek çalışma gerektiren diğer sorunlarını çözmek için de kullanabilmektedir.
Kurumların imkan ve hedefleri gözetilerek onları hedeflerine taşıyacak olan sürekli bir kaynak olan kurumsal kimlik çalışmaları bütünleşik olarak tasarlanmaktadır.
Kurumun temasta olduğu/olacağı tüm diğer kurumlarla hangi seviyede, hangi yöntem ve araçlarla iletişim sağlayacağı kurumun misyon ve vizyonuna uygun olarak belirlenmektedir.
Kurumun bekasının teminatı olan müşterilerle doğrudan ve dolaylı iletişiminin hangi mekanizmalarla hangi yöntem ve imkanlarla sağlanacağı ortaya çıkarılmaktadır.
Zor zamanlarda kurumun iletişim modelleri çeşitli senaryolarla hikayeleştirilip tasarlanmaktadır.
Ana marka, alt markalar, ürün markaları, markaların genleştirilmesi ve geliştirilmesi, markalar arası etkileşim çalışmaları bütünleşik yaklaşımlarla oluşturulmaktadır.
Liderlik ve Yetenek Yönetimi, Kişilik Testleri, Kariyer Testleri, Terfi için personelin geliştirilmesini sağlamak, Cezbet-Geliştir-Bağla, Stratejik Hedef Haritası ve Hedef Kartları, Yetkinlik Değerlendirme Sistemi, Yetenek Yönetimi ve Yedekleme Planı.
Günümüz rekabetçi ortamında firmaların başarılı olması kurum içindeki cevher çalışanların belirlenmesi ve özel olarak yaklaşılması kritik önemdedir. TRP, özel yetkinlik modelleri ve tamamlayıcı unsurlar ile birlikte firmaların potansiyel çalışanlarından uzun dönemli yararlanmalarına yardımcı olmaktadır.
TRP, Kariyer Planlama hususuna Potansiyel Tespitinin bir diğer yüzü olarak, diğer bir söylemle ayrı düşünülemez bir parçası düşüncesiyle yaklaşmaktadır. Zira organizasyon içinde kimin nereye gideceği doğrudan çalışanın potansiyeli ile ilgili bir konudur ve bununla birlikte potansiyel çalışanların gelecekte gidebileceği ulaşabileceği pozisyonların da gösterilmesi önemli bir husustur.
Hayat boyu öğrenme ışığında paradigma değişikliği sağlayacak ve günümüz hızlı ve farklılıkların çok olduğu iş hayatını kapsayacak bir anlayışla yaklaşılmaktadır.
Yetkinlik bazlı profillerin oluşturulması ve bununla ilgili en iyi çalışanların edinimine yönelik sitem kurulması ve işletilmesi noktasında destek sağlanmaktadır.
TRP, gerek ulusal gerekse de uluslararası destek, hibe, proje ve çağrılardan yararlanmak noktasında firmalara uzman kadrosu ile birlikte destek olmaktadır. Ayrıca, bir çağrıya bağlı kalmaksızın sosyal, piyasa vb. araştırmalar yapılması noktasında da ciddi tecrübeler mevcuttur.
Proje yazılması ile birlikte, hak edilen projenin yürütülmesinde organizasyon desteği sağlanması hizmetlerimizden biridir. Bununla birlikte, başlanmış bir projede de organizasyon desteği imkan dahilindedir.
Karmaşık iş dünyası yazılım dünyası tarafından daha da karmaşık ve yönetilemez hale getirilmektedir. Kendi iş dünyasında basitleştirebilen kurumlar bu durumu rekabette stratejik bir avantaja dönüştürebilmektedir. TRP uzmanları iş ve yazılım dünyasını doğru yaklaşımlarla daha etkin sonuçlar üretecek çözümlerde birleştirmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları yahut şirketlerin öncü ve sponsorluğunda ulusal ve uluslararası nitelikte sempozyum çalışmaları uluslararası standartlara uygun kalitede gerçekleştirilmektedir.
Ulusal ve uluslararası konferans organizasyonları kurumumuzun uzman kadrolarınca gerçekleştirilmektedir.
Ulusal Ar-ge desteği fonlarından yararlanmak isteyen kurumlar için kurumumuz bünyesindeki uzman ve deneyimli kadrolarımız tarafından danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
Bölgesel kalkınma ajanslarının fonlarından yararlanmak isteyen kurumlar için kurumumuz bünyesindeki uzman ve deneyimli kadrolarımız tarafından danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak isteyen kurumların uygun projeleri için kurumumuz bünyesindeki uzman ve deneyimli danışmanlarımız tarafından gerekli danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.
Euroka projeleri ticarileşebilecek projeleri destekleyen Avrupa Birliği Ar-ge projeleridir. Kurumumuzun konu hakkında deneyimli uzman kadroları tarafından Eureka fonlarından yararlanabilecek uygun projeler için danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.
Horizon 2020 fonları kapsamında araştırma ve inavasyon projeleri desteklenmektedir. Bu fonlardan yararlanmak isteyen ve uygun projeleri olan kurumlar için kurumumuz kadrosundaki deneyimli ve uzman danışmanlarımız danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
İyi yönetilen her kurum ve kuruluşta yapılması gereken verimlilik denetimleri; İşletmenin önemli faaliyet konularını tespit eder, İşletmenin randıman oranlarını tespit eder, İşletmenin faaliyet süreçlerini gözden geçirir, Alternatif maliyet analizleri yapma fırsatı sunar. Bu gibi çalışmalar işletmelerin verimliliklerini sorgulama ve verimliliklerini arttırma imkanı sağlar.
Son yıllarda ülkemiz ekonomisinde, gerek Avrupa Birliği uyum süreci gerekse de dünya finansal piyasalarına uyum ve entegrasyon sürecinde çeşitli yollar kat edilmiştir. Buna paralel olarak da işletmelerin hem yurt dışı hem de yurtiçi ticari ve finansal ilişkilerini devam ettirebilmeleri ve gerçek finansal durumlarını ifade eden uluslararası standartlarda hazırlanmış mali tablolara ve çeşitli denetim raporlarına gerek duyulmaktadır. Bu çerçevede TRP, gerek yurt dışı gerekse yurt içi finansman şirketleri veya yatırımcılara yönelik Dış Denetim hizmetlerini konusunda uzman kadrosu ile sunmaktadır.
Bir şirketin başarısı için önemli etkenler olan maliyet, kalite ve zamanlama unsurları satın alma fonksiyonu ile doğrudan ilgilidir. Satın almanın işletme başarısına etkisi, satın alma faaliyetinde belirlenen amaçlar ve hedefler ile tedarik sürecinin entegrasyon seviyesine bağlı olarak değişmektedir. Bu bağlamda TRP olarak çeşitli kurum ve kuruluşlara alanında uzman kadromuz ile satın alma denetimleri hizmeti sağlamaktayız.
İç kontrol sistemi, kontrol ortamı ile başlar ve izleme ile son bulur. Ancak burada dinamik bir süreç söz konusudur ve iç kontrolün 5 unsurunun her biri de, zaman içinde yeniden değerlendirme altına alınarak sürekli revize edilir. Örgüt genelinde süreçlerin belirlenmesi, süreç analizlerinin yapılması, iş prosedürlerinin yazılı hale getirilmesi, iş akışlarının çıkartılması, iş ve görev tanımlarının belirlenmesi, etik kuralların oluşturulması gibi faaliyetler ile kontrol ortamı iyileştirilmiş olur.
Fark yaratarak kalıcı olmayı hedefleyen her kurum ve kuruluş bünyesinde barındırdığı personelinin ihtiyaçlarına yönelik gerekli eğitimleri aldırmalıdır. Ancak alınan “Eğitim Danışmanlığı” sadece kurumsal anlamda eğitim aldırma hedefini gerçekleştirmeye yönelik olmamalıdır.“Eğitim Danışmanlığı” alınan kurumun bünyesinde çalışan eğitmenlerin, eğitim verdikleri alanda gerekli teknik ve pedagojik yetkinliklere sahip olup olmadığını sorgulamak gereklidir. Firmaların bu konuda bilinçlenmesi eğitim danışmanlığı hizmetlerinin de kalitesini şüphesiz artıracaktır.
Sosyal araştırma, sosyal bilimciler tarafından yapılan araştırma anlamına gelir. Sosyal araştırma yöntemleri nicel ve nitel analiz yöntemlerini içerir. Nitel veri analizi genellikle sistematik bilgi haline ham veri kodlama ve güvenilirlik için oldukça yapılandırılmış bir yaklaşım gerektirir. Firmamız küresel etkileri de gözardı etmeksizin ülkemizde toplumsal hayata dair gerçekliklerin, olayların, olguların, kurumların ve aktörlerin birbirleriyle nasıl bir etkileşim içinde olduklarını, bu etkileşimlerin kurulma, sürdürülme ve yeniden üretilme biçimlerini sosyal araştırmalar aracılığıyla ortaya koymaktadır. Firmamızda kamu kuruluşları, özel işletmelerin veya bireylerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılan sosyal araştırmalar, araştırmaya ilişkin alan uzmanlıklarından gelen akademisyen ve araştırmacılar tarafından yürütülmekte ve raporlanmaktadır.